چگونگی تشکیل خورشید

چگونگی تشکیل خورشید

چگونگی تشکیل خورشید

این مقاله در مورد چگونگی تشکیل خورشید می باشد و شامل 6 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

خورشید ما کمی بیش از چهار و نیم میلیارد سال پیش تشکیل شده است. خورشید
ما نیز مثل هر ستاره دیگری در جهان به شکل توده در هم پیچیده ای از ابرهای
گازی که عمدتا از هیدروژن و هلیم تشکیل شده بود به وجود آمده اما خرده ریزه
هایی که از انفجار سایر ستاره ها باقی مانده بودند، غبارهای بسیار ریز کیهانی که از
عناصر سنگین تر همانند کربن، اکسیژن، آلومینیوم، کلسیم و آهن تشکیل شده
بودند، نیز در سرتاسر این ابرها پراکنده بودند.


اینجا هم مشاهده کنید