فیزیک و متافیزیک

فیزیک و متافیزیک

فیزیک و متافیزیک

این مقاله در موردفیزیک و متافیزیک می باشد و شامل 5صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

فیزیک به معنای طبیعیات است در مقابل الاهیات و ریاضیات، و متافیزیک به معنای
فلسفه امروزی؛ یعنی علمی که درباره موجود "بما هو موجود" بحث می کند، و
ترانس فیزیک یا ماوراء طبیعت علمی است که پیرامون خدا و موجودات ماورایی
حرف می زند. اما رابطه بین فیزیک و متافیزیک رابطه بین جزء و کل است، و رابطه
بین آن با ترانس فیزیک رابطه علت با معلول خود است


اینجا هم مشاهده کنید