سرعت نور

سرعت نور

سرعت نور

این مقاله در مورد سرعت نور می باشد و شامل 11 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

سرعت نور در محیط های غیر خلا
ماهیت و معادلات حرکتی نور :
در هر محیط مادی سرعت نور و و طول موج آن مقدارشان از مقدار خلا کمتر است کمیتی که
در هر محیطی ثابت می ماند فرکانس نور هست. فرکانس نور با طول موجش نسبت عکس
دارد .(V=F L) که در آن F معرف فرکانس و L معرف طول موج و V معرف سرعت نور در محیط
مادی می باشد


اینجا هم مشاهده کنید