سرعت صوت

سرعت صوت

سرعت صوت

این مقاله در مورد سرعت صوت می باشد و شامل 5 صفحه ی pdf می باشد که قابلیت ویرایش و تنظیم را دارد.

سرعت صوت چقدر است؟
سرعت صوت تنها بستگی به واسطه ای دارد که صوت از میان آن عبور می کند.
هرگاه صوتی پدید آید، حتماً جسمی در آنجا به حالت ارتعاش درآمده است، جسمی که پیوسته
می لرزد و به این سو و آن سو حرکت می کند.


اینجا هم مشاهده کنید